De Hoge Duinen

Gebiedsontwikkeling met een verbetering van ecologische,
landschappelijke en recreatieve waarden.

Na enkele jaren van onderzoek heeft de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling besloten dat het realiseren van een natuurgolfbaan op Terschelling niet haalbaar is. Daarom is besloten om alle inspanningen hiervoor te staken en de stichting op te heffen. Vooraf was duidelijk dat ook een natuurlijke baan niet zonder slag of stoot kon plaatsvinden. Staatsbosbeheer kijkt terug op een goede samenwerking met de stichting, waarbij gezamenlijk gewerkt is aan een plan dat zowel ecologisch, landschappelijk en maatschappelijk gedegen is. Ondanks dat blijkt toch dat de kosten die komen kijken bij de aanleg, en vooral de boscompensatie, niet door de stichting gedragen kunnen worden. Lees hieronder de brief en uitleg van de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling

Lees de gehele brief

Gebiedsontwikkeling

De ‘Hoge duinen’ zijn gelegen in het bosgebied tussen West Terschelling en de Badweg naar West aan Zee. In dit project werken de Stichting Natuurgolfbaan en Staatsbosbeheer samen aan een gebiedsplan dat de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied moet vergroten. De golfer krijgt hierbij, net als de fietser, wandelaar en de ruiter, een plek.

Ecologie
Ecologie

Het benutten van ecologische kansen

Typische duinplanten als buntgras, struikheide en rendiermos vinden in de nieuwe open duinvalleien een plek. Daarnaast komen er in dit soort duingebieden veel insecten voor, zoals de heivlinder en parelmoervlinders. Vogels als de boomleeuwerik en de nachtzwaluw vinden mogelijk ook een geschikte broedplek. Een nat duinbos maakt deels plaats voor een duinvallei, met daarin soorten als zonnedauw, moeraswolfsklauw en rugstreeppad.

Landschap

Afwisselend en aantrekkelijk voor recreatie

Een afwisselend landschap met mooie zichtlijnen omringd door bos. De lager liggende valleien en hellingen bestaan straks uit een lage begroeiing van duinplanten en loofbos. Op de hogere delen blijft het dennenbos bestaan. Deze variatie zorgt voor een hogere soortenrijkdom én een recreatief aantrekkelijk gebied.

Landschap
Recreatie

Golfer als nieuwe recreant

Wandelen

Wandelen

Er komen wandelpaden bij en anderen verdwijnen. Netto blijft de lengte gelijk of wordt zelfs langer. De paden lopen straks door een gevarieerder landschap dan in de huidige situatie.

Fietsen

Fietsen

Het fietspad krijgt een nieuwe route met een hogere beleving van de omgeving. Deze loopt straks vanaf het zwembad, via Iedersplak en het Klimbos langs het Swartduin en een nieuwe duinvallei.

Golfen

Golfen

Over een aantal jaar is het mogelijk om 9 holes te golfen in de ‘Hoge Duinen’. Het tweede jaar kan er al gegolft worden op een zogenaamde PAR 3 baan, een korte golfbaan.

Paardensport

Paardensport

De men- en ruiterroutes in de "Hoge duinen" blijven onderdeel van de oost-west verbinding voor ruiters op het eiland. Een tocht door dit gebied is straks afwisselender dan nu.

Achtergrond

Stichting Natuurgolfbaan Terschelling (SNGT) heeft Staatsbosbeheer een aantal jaar geleden benaderd met het verzoek om een natuurlijke golfbaan in de natuur van Terschelling te kunnen ontwikkelen. Om dit plan verder te onderzoeken heeft de SNGT een subsidie gekregen van de gemeente en de provincie. Staatsbosbeheer ziet naar aanleiding van deze vraag mogelijkheden voor ecologische, landschappelijke en recreatieve winst voor het gebied, waarbij golf naast wandelen, fietsen en paardrijden een plek krijgt. Gezamenlijk werken we aan een aantrekkelijk landschapsplan voor de eilanders en de 450.000 jaarlijkse gasten van Terschelling.

Dit plan moet vanuit Staatsbosbeheer voldoen aan de volgende eisen:

 • breed maatschappelijk draagvlak;
 • een financieel-economisch gezonde en duurzame exploitatie;
 • openbare toegankelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers;
 • instandhouding van recreatieve functies voor eilanders en gasten;
 • verbinding met andere projecten in het gebied zoals het Tiger-complex;
 • gebruik maken van aanwezige faciliteiten (geen extra gebouwen in het gebied) en bestaande paden;
 • gebruik maken van de gebiedskwaliteiten en het aanwezige natuurlijk reliëf;
 • een inpassingsplan van bijzondere ecologische kwaliteit met aandacht voor onder andere landschapsecologische kwaliteiten, geomorfologie, effecten van beregeningswater, gebruik gebiedseigen grassen, benutten van kansen voor natuurcompensatie, behoud van dennenorchis en kleine keverorchis op het eiland;
 • geen ecologische ongewenste situaties door bijvoorbeeld kunstmest, chemische middelen of, grondwater onttrekking.

En vanuit de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling:

 • 9 goed bespeelbare holes;
 • Draagvlak bij de eilander bevolking;
 • Geen verlies van natuur;
 • Een gebied waarin golf in een uniek landschap mogelijk is, uniek voor Nederland;
 • Een duurzaam beheer van de duinen én de golfelementen;
 • Samenwerking met eilander bedrijven en instanties.

www.natuurgolfbaanterschelling.nl

Lees meer

Veelgestelde vragen

De stichting is initiatiefnemer van de ontwikkeling van een natuurgolfbaan op Terschelling.
Staatsbosbeheer is partner in het project en neemt de zorg op zich voor de natuur en recreatie.
Het totale gebied is 42 hectare groot (84 voetbalvelden). Hiervan zal 27 hectare bos veranderen in open duingebied.
Dit is een wens van de ruim 200 leden van de golfclub Terschelling. SNGT en Staatsbosbeheer hebben daarom een plan gemaakt waarvan zowel recreatie en golf als de natuur en het landschap profiteren.
Staatsbosbeheer werkt als maatschappelijk gedragen organisatie mee aan initiatieven die komen vanuit de maatschappij, zolang de natuur er niet op achteruit gaat.
Ja, aan de toegankelijkheid van het gebied verandert niets.
De planning is dat deze in het najaar van 2018 starten. Dit is uiteraard afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en financiering.
Iedere duinvallei maakt straks onderdeel uit van het natuurgolf. Alleen bij het afslagpunt (de ‘tee’) en het einde van de hole (de ‘green’) is een gecultiveerd stuk gras aanwezig. Daarnaast kom je in het gebied natuurlijk ook golfers tegen, net als wandelaars, fietsers en ruiters.
De wandel- en ruiterpaden zijn dusdanig opgenomen in het ontwerp dat er geen onveilige situaties ontstaan door rondvliegende golfballen. Mocht het golfspel en de paden elkaar kruisen, dan moet er voldoende openheid zijn zodat wandelaars en golfers elkaar kunnen zien. Daarom komt er een duidelijke routing voor alle gebruikers. Het fietspad loopt langs de noordgrens van het Hoge Duinen gebied en doorsnijdt het gebied alleen veilig via het Snijderspad.
Ja. Door open duingebied (‘grijze duinen’) te maken verhogen we de natuurwaarde ten opzichte van het huidige soortenarme dennenbos.
Het aantal recreanten zal door het gevarieerde landschap wellicht toenemen. Het aantal golfers dat tegelijk in het gebied loopt is maximaal 25.
De eerste vier tot vijf jaar (misschien langer) heeft de natuur de tijd nodig om zich te ontwikkelen, pas daarna kan er gegolfd worden en zullen de gecultiveerde gras onderdelen (de ‘tees’ en de ‘greens’) worden aangelegd.
Zie vraag 12. Dat is geheel afhankelijk van de snelheid van de natuurlijke ontwikkeling. Wel kan er vanaf jaar twee al gegolfd worden op de PAR 3 (korte afstand) baan nabij het zwembad.